Centar za socijalnu skrb Prelog
Vi ste ovdje:   O nama

 Dobro došli na stranice Centra za socijalnu skrb Prelog

Centar za socijalnu skrb Prelog je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Djelatnost Centra je određena Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13152/1499/1552/1616/17130/1798/1964/20,138/20), na snazi od 01.01.2020.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Centar za socijalnu skrb Prelog osnovan je za područje Grada Preloga, te općina, Dekanovec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba, Orehovica i Sveta Marija s pripadajućim naseljima, a koje broji ukupno oko 25.500 stanovnika i jedno je od najgušće naseljenih područja u Republici Hrvatskoj.

Sjedište Centra je na lokaciji Kralja Zvonimira 9, Prelog.

Radom Centra neposredno rukovodi ravnatelj.
Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, invalidne osobe, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NA TEMELJU JAVNIH OVLASTI:

1. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljskopravne I kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima,

 1. provodi izvršenja rješenja,
 2. vodi propisane očevidnike,
 3. izdaje uvjerenja i druge potvrde,
 4. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu,
 5. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
 6. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,
 7. obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove,
 8. provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju,
 9. vodi evidenciju posvojitelja.

 

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove
zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i pružati pomoć i njegu u kući.
Osim javnih ovlasti centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 2. obavlja stručno-analitičke poslove,
 3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
 4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,
 5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
 6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne)
  samouprave i Grada Zagreba,
 8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi
 9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
 10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
 11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,
 12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,
 13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb i njegovih ustrojbenih jedinica,
 14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,
 15. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

 

UPRAVNO VIJEĆE CENTRA

Nadležno Ministarstvo imenovalo je dana 12. listopada 2020. godine Upravno vijeće, za mandatno razdoblje od četiri godine, koje upravlja Centrom za socijalnu skrb Prelog, u slijedećem sastavu:

- 3 ( tri ) predstavnika osnivača, a to su: Ivana Dodig, mag.prava, Josipa Crnoja Bartolić, dipl.soc.rad. i Marija Lukec Presker, prof.soc.ped

- 1 (jedan ) predstavnik jedinice područne(regionalne) samouprave, Anica Antolek Hrgar, prof fizike

- Predstavnik radnika Irena Vadas i njezina zamjenica Dora Trgovec

 

STATUT CENTRA

Centar za socijalnu skrb ima statut kojim se pobliže uređuje ustroj centra za socijalnu skrb, tijela, njihova nadležnost i način odlučivanja te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti. Statut centra za socijalnu skrb donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

 

STRUČNO VIJEĆE CENTRA

Centar za socijalnu skrb Prelog ima Stručno vijeće koje raspravlja i ravnatelju daje prijedloge i mišljenja o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom i Statutom.

FINANCIRANJE


Centar za socijalnu skrb Prelog se financira sredstvima državnog proračuna, a u proračunu Međimurske Županije osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode Centra.

ORGANIZACIJA RADA CENTRA

U Centru za socijalnu skrb Prelog djeluje:

- Odjel za odrasle osobe i novčane naknade

- Odjel za djecu, brak i obitelj

- Računovodstvo i administrativni poslovi

Poslovi Centra za socijalnu skrb organizirani su po teritorijalnom principu, a to znači da se nadležnost za postupanje utvrđuje prema adresi prebivališta korisnika. 

SURADNJA

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Centar za socijalnu skrb Prelog surađuje i razvija mrežu pružatelja socijalnih usluga u zajednici koju čine javne i državne ustanove, vjerske zajednice, organizacije civilnog društva , volonteri , službe lokalne i regionalne uprave i drugi dionici koji svojim djelovanjem doprinose poboljšanju kvalitete života svih građana.

 

nach oben